Beleidsregel 43 Innovatieve Projecten Sport

In 2007 is er een nieuwe beleidsregel toegevoegd, te weten “Innovatieve projectensportverenigingen”, beleidsregel 43. Deze beleidsregel is in het leven geroepen in het kader van hetbreedtesportproject. Dit project wordt hieronder verder toegelicht.

2.1.4 Breedtesport 

Het ministerie van VWS heeft de tijdelijke Stimuleringsregeling Breedtesport in het leven geroepen, om gemeenten in staat te stellen het lokale breedtesportbeleid te versterken. In 2004 is, na veel overleg met het werkveld, een gezamenlijke subsidieaanvraag met de gemeenten Terneuzen en Sluis ingediend voor de periode 2005-2008. Door samenwerking moesten deze gemeenten in staat zijn de lokale sport in de regio Zeeuws-Vlaanderen te versterken. Gestreefd wordt samen te werken op aangrenzende beleidsterreinen met verschillende partners binnen de gemeenten om zodoende de mogelijkheden van sport optimaal te benutten. Vanuit het ministerie van VWS zijn 3 voorwaarden gesteld, te weten innovatie, dwarsverbanden leggen en continuïteit. Daarnaast was er een financiële voorwaarde. Tegenover de 55 % inleg (bij gezamenlijke aanvragen) van VWS dient de gemeente 45% tegenover te stellen. Op grond van het voorgaande zijn er in de gemeente Hulst vier speerpunten benoemd:

 

Project 1: Versterken Sportinfrastructuur

Dit onderdeel is gericht op ondersteuning van de sportverenigingen. Hiervoor is een commissie opgericht, die als denktank fungeert om zo goed mogelijk invulling aan dit projectonderdeel te geven. Binnen dit onderdeel worden verenigingen ondersteund door middel van onder andere het organiseren van themabijeenkomsten, opzetten en uitvoeren van een structureel samenwerkingsverband met de scholen via sportkennismakingsactiviteiten en verenigingen daar financieel ondersteunen bij het organiseren dan wel uitvoeren van innovatieve projecten (de eerdere genoemde beleidsregel 43).

 

Project 2: kwaliteitsimpuls bewegingonderwijs

Dit onderdeel is erop gericht om het bewegingsonderwijs een kwaliteitsimpuls te geven door middel van een aantal verschillende instrumenten, te weten het aanstellen van coördinatoren bewegingsonderwijs, te werken met een eenduidig deelschoolwerkplan de zogenaamde Zeeuws Methode, inhaken op kleutergymnastiek en het financieel ondersteunen van kennis maken met ‘andere’ sporten. Alle scholen participeren in dit project en door middel van een commissie wordt hier sturing aangegeven.

 

Project 3: Sport en bewegen voor senioren en ouderen

Dit onderdeel is gericht op stimulering van sport en bewegen van 50-plussers. Aangezien hier weinig over bekend was is eerst de vraag en aanbodkant in beeld gebracht. Op grond van de behoeften en wensen van de 50-plussers zijn vervolgens concrete activiteiten georganiseerd zoals de ‘Beweeg u fit-beurs’, het opstellen van een sport- en beweegwijzer voor 50-plussers per kern, en uit uitvoeren van het zogenaamde GALM-project (Gronings Actief Leef Model). Ook hier weer onder supervisie van een commissie.

 

Project 4: participatie jeugd en jongeren in de sport

Dit onderdeel is gericht op stimulering participatie jeugd in sport en vrijwilligerswerk. Bij dit onderdeel is in eerste instantie gestart met concrete activiteiten als het opzetten van WhozNextteams, opzetten en uitvoeren van sportbuurtwerk en organiseren van activiteiten tijdens de vakantieperiodes. Momenteel wordt er gewerkt om het een en ander in een werkplan te gieten en te structureren.

Uit het bovenstaande blijkt hoe ver breedtesport al in de gemeente Hulst verweven is. Het is echter een project dat maar vier jaar duurt. Om dit project na 2008 op een bepaalde manier te kunnen voortzetten zal dit middels deze sportnota getracht worden breedtesport beleidsmatig in te bedden.

Klik hier voor het aanvraagformulier.