Werving lid raad van toezicht 

De Stichting Hulst voor Elkaar is een professionele zorg- en welzijnsorganisatie die de uitvoeringsregie van activiteiten in het sociaal domein vormgeeft in het verzorgingsgebied van de Gemeente Hulst voor alle burgers, individueel en collectief, van jong tot oud. De Stichting Hulst voor Elkaar werkt laagdrempelig, preventief, cliëntgericht, onafhankelijk en is een lerende organisatie, altijd op zoek naar nieuwe ontwikkelingen om de hulp- en dienstverlening te vernieuwen in een veranderende samenleving.   

De missie kan als volgt omschreven worden: De Stichting Hulst voor Elkaar streeft na dat (kwetsbare) burgers volwaardig en zoveel mogelijk op eigen kracht kunnen deelnemen aan de samenleving: ieder mens telt mee en doet mee. Wij ondersteunen hen daarbij met hoofd, hart en handen. 

Stichting Hulst voor Elkaar heeft een op waarden gebaseerde visie die als referentiekader dient voor al haar beslissingen. De kernwaarden zijn betrouwbaar, vernieuwend en verbindend. 

De Stichting wordt aangestuurd door een 1-hoofdige directeur-bestuurder en beschikt over een Raad van Toezicht. 

Raad van Toezicht Stichting Hulst voor Elkaar

Als norm voor het bestuurlijk functioneren van de Stichting hanteert de Stichting Hulst voor Elkaar de Governancecode Sociaal Werk. Tevens zijn normen met betrekking tot het maximum aantal bestuurlijke en toezichthoudende functies van toepassing en wordt gestreefd naar diversiteit in geslacht, leeftijd, deskundigheid en maatschappelijke achtergrond. 

De Raad van Toezicht werkt voor het bepalen van zijn samenstelling met een profielschets. In de praktijk kan het (tijdelijk) voorkomen dat niet aan alle profielkenmerken voor 100% wordt voldaan, maar dat er kandidaten zijn die (ook) een andere voor Hulst voor Elkaar waardevolle inbreng leveren.  Deze profielschets moet dan ook vooral als richtinggevend worden beschouwd. 

Wanneer zich een vacature –al dan niet volgens rooster– in de Raad van Toezicht voordoet, benoemt de Raad van Toezicht kort de specifieke kenmerken die zij graag zou zien bij het nieuwe lid voor de vacante zetel (als aanvulling op de algemene profielschets). De Raad van Toezicht gaat hierbij ook te rade bij de Raad van Bestuur. De profielschets is openbaar en wordt verstrekt aan de Raad van Bestuur en de Ondernemingsraad en staat hieronder vermeld.

Leden van de Raad van Toezicht beschikken in ieder geval over strategisch denkvermogen, bestuurlijke kennis en ervaring, alsmede over affiniteit met de zorg- en welzijnssector. Zij zijn in staat een goede balans te vinden tussen hun toezichthoudende taak en het vervullen van een klankbordfunctie tegenover de Raad van Bestuur. De leden zullen door hun specifieke kennis en ervaring ieder voor zich, maar ook in collegiale samenwerking met de andere leden, een toegevoegde waarde moeten hebben voor het bestuurlijke toezicht op de organisatie. De Raad van Toezicht als collectief dient voldoende binding te hebben met de regio waarin de Stichting actief is. 

Belangrijkste Taken van de Raad van Toezicht: 

1) De Raad van Toezicht heeft tot taak het toezien op het realiseren van de 
doelstellingen van de Stichting en bewaken van het DNA van de organisatie;

2) Het vaststellen van de jaarrekening;

3) Het uitoefenen van de werkgeversrol richting directeur-bestuurder;

4) Het adviseren aan en reflecteren met de directeur-bestuurder;

5) Het aandragen van invloeden uit de samenleving.

Profiel leden Raad van Toezicht:

Kennis en ervaring

1) heeft gevoel voor/ affiniteit met het gedachtegoed van de stichting;  

2) heeft zicht op ontwikkelingen binnen de sector of wil zich daarin verdiepen; 

3) heeft zicht op maatschappelijke ontwikkelingen ten aanzien van het sociale domein, organisatieontwikkeling en kennis van toezicht;

4) kan een bestuurlijke inbreng leveren vanuit eigen kennis en ervaring;

5) is onafhankelijk, heeft geen onverenigbare belangen, posities of relaties;

6) heeft maatschappelijk verantwoordelijkheidsgevoel, integriteit, sterk ontwikkeld normbesef en is zorgvuldig; 

7) heeft op hoofdlijnen kennis van wet- en regelgeving in Social Work en de Governancecode of de bereidheid zich hierin te verdiepen;

Competenties

1) heeft het vermogen om de implicaties van voorstellen te overzien;

2) heeft het vermogen om, in het belang van klanten en de doelen van de organisatie, uiteenlopende belangen te wegen;

3) heeft een duidelijke langetermijnvisie, en probeert te abstraheren van een eigenbelang of deelbelang;

4) is gemakkelijk aanspreekbaar voor anderen en kan goed luisteren;

5) bezit organisatiesensitiviteit en een goed ontwikkelde maatschappelijke antenne en geweten;

6) heeft oog voor het belang van noodzakelijke vertrouwelijkheid die de aard van de werkzaamheden met zich mee brengt;

7) is betrokken en kan tegelijk met handen op de rug opereren; De leden van de Raad van Toezicht zijn betrokken bij de Stichting Hulst voor Elkaar maar weten tegelijk de afstand te houden die past bij de toezichtfunctie. Zij weten ook wanneer het nodig is om dichter bij te komen en eventueel zelfs te interveniëren; echter, zonder aan onafhankelijkheid in te boeten. 

8) is besluitvaardig. Een lid van de Raad van Toezicht kan en wil de verantwoordelijkheid nemen voor besluiten en durft waar nodig te handelen; 

9) heeft een proactieve houding en gedrag;

De leden wachten niet alleen af en reageren op de inbreng van directie en collega-toezichthouders, maar nemen zelf initiatief en entameren onderwerpen en invalshoeken. Zij zijn een kritische en alerte sparringpartner. 

10) kan goed samenwerken in teamverband; De leden zijn gericht op het werken in teamverband, onder meer door gebruik te maken van elkaars complementariteit en door bij te dragen aan een open kritisch klimaat. Een goed team wordt gedragen door een positief kritische sfeer mar er dient ook ruimte te zijn voor goede collegiale verhoudingen waarbij ook een goed gevoel voor humor past. 

11) is in staat tot kritische reflectie op de bestaande oriëntatie en bestuurlijke inrichting van de organisatie en tot kritische zelfreflectie;

Samenstelling Raad van Toezicht (werving in eerste helft 2019)

De statuten van de Stichting Hulst voor Elkaar bieden ruimte voor een Raad van Toezicht van maximaal 5 leden. De visie van de Raad van Toezicht is dat een omvang van 3 leden in principe volstaat. De samenstelling, taak en werkwijze is nader geregeld bij een reglement dat door de bestuurder en de Raad van Toezicht is vastgesteld.

In verband met het aftreedschema van één lid (i.v.m. einde zittingstermijnen) is de Raad van Toezicht op dit moment op zoek naar een nieuw lid. 

Gezien de huidige samenstelling van de Raad van Toezicht zijn we op zoek naar kandidaten die voldoen aan het algemene profiel en bovendien affiniteit hebben op juridisch terrein.

Op dit moment bestaat de Raad van Toezicht uit drie mannen. In het kader van diversiteit zijn wij bij voorkeur nog op zoek naar één vrouwelijke kandidaat. 

De beloning van de Raad van Toezicht-leden bij de Stichting Hulst voor Elkaar vindt plaats binnen de geldende richtlijnen van de WNT. Voor toetreding tot de Raad van Toezicht is een VOG (Verklaring omtrent Gedrag) vereist. 

Procedure werving en selectie 

De werving vindt openbaar plaats. De vacatures worden gepubliceerd op de website van de Stichting Hulst voor Elkaar en via online-media. De Raad van Toezicht stelt uit haar midden een selectiecommissie aan. De bestuurder treedt op als adviseur van deze commissie. Sollicitanten wordt gevraagd schriftelijk te reageren via rvt@hulstvoorelkaar.nl. De selectiecommissie beoordeelt de schriftelijke reacties. Met kandidaten die, naar de mening van de selectiecommissie, voldoen aan de eisen op basis van het profiel, wordt in gesprek gegaan. Op basis van de gevoerde gesprekken en het inwinnen van referenties wordt een voordracht gedaan aan de voltallige Raad van Toezicht (voorzien wordt in een kennismakingsgesprek). 

Indien, op basis van de nadere kennismaking, de Raad van Toezicht een voorgenomen besluit neemt tot aanstelling van een kandidaat tot lid van de Raad van Toezicht, zullen nog gesprekken plaats vinden met de Ondernemingsraad. Na het advies over deze gesprekken neemt de Raad van Toezicht een definitief besluit over benoeming. De formele toetreding vindt plaats in goed onderling overleg.

Nieuws

Infomiddag Langer thuis wonen
Wilt u langer thuis blijven wonen? En heeft u daar misschien hulpmiddelen voor nodig? Kom naar de informatiemiddag in Hulst of Kloosterzande!
Kick-off sportvereniging voor jongeren met beperking
Heb je een beperking en wil je sporten bij een vereniging? Op 6 maart is het de kick-off van de eerste Zeeuws-Vlaamse sportvereniging voor (on)beperkt sporten!
Gratis gezondheidscheck in kernen
Gratis gezondheidsonderzoek in Vogelwaarde, Graauw, Hengstdijk en Clinge in februari! Hiermee krijgt het Happy People Gezondheidsonderzoek in Hulst een vervolg in de kernen.
55-plusser? Ga (weer) voetballen!
Nieuw in Hulst: Walking football voor 55-plussers. Dé manier om in beweging te blijven en (weer) te gaan voetballen!
Kunstexposities
Kunst en cultuur dragen bij aan gezondheid, zorg en welzijn. Kunst spreekt de taal van emotie, raakt de harten van mensen en draagt bij aan individuele ontplooiing, maatschappelijke participatie van kwetsbaren, welbevinden en gezondheid.
Vraag voor het Loket? Plan uw afspraak online
U kunt -heel gemakkelijk- zelf online een afspraak plannen bij ons Loket. U hoeft niet te wachten en wij kunnen u sneller helpen doordat wij ons voor kunnen bereiden op de (hulp)vraag. 
Leefstijlcoaching in basisverzekering
Wilt u lekkerder in uw vel zitten en werk maken van uw gezondheid? De leefstijlcoach van Hulst voor Elkaar helpt u naar een gezonde leefstijl. Vanaf 1 januari zit leefstijlcoaching in het basispakket van de zorgverzekering. Meld u nu aan!
Wij zoeken: enthousiaste vrijwilligers!
Hulst voor Elkaar is per direct op zoek naar vrijwilligers voor diverse functies. Ben jij onze nieuwe Chauffeur Boodschappenbus of een kookliefhebber die zijn/haar keukengeheimen wil delen? Neem contact op via info@hulstvoorelkaar.nl.
De Formulierenbrigade
De Formulierenbrigade werkt ook op afspraak. Een goede oplossing voor formulieren die wat meer tijd kosten bij het invullen. De vrijwilligers van de Formulierenbrigade helpen iedereen in de gemeente Hulst bij het begrijpen van ‘ingewikkelde’ post en bij het invullen van formulieren. Denk daarbij aan post van de overheid, de belastingdienst of de zorgverzekeraar.